เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขามมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้านการประปา

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขามมีประปาใช้ครบทุกหมู่บ้านการสื่อสารในตำบล
โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 3 แห่ง


การรวมกลุ่มของประชาชน

จำนวนกลุ่มทุกประเภท 4 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่มได้ดังนี้

กลุ่มอาชีพ (เกษตรกรทำนา) จำนวน 1 กลุ่ม
กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 2 กลุ่ม
กลุ่มผู้ใช้น้ำ จำนวน 1 กลุ่ม


มวลชนจัดตั้ง

จำนวนกลุ่มทุกประเภท 4 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่มได้ดังนี้

กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน
กลุ่มเยาวชนตำบลบางขาม0.02s. 0.50MB