นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 120 คน

เยี่ยมชม 23,582 คน

สภาพสังคม
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม อยู่ติดกับแม่น้ำบางขามเป็น แนวยาวตลอด วิถีชีวิติของราษฎรส่วนใหญ่ดำเนินไปในแนวทางเดียวกัน มีการรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเสมือนครอบครัวใหญ่ มีความสัมพันธ์ในระดับปฐมภูมิมากกว่าในระดับทุติยภูมิ

การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง


สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด จำนวน 4 แห่ง


การสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100


ความปลอดภัยในตำบล
ตู้ยามสถานีตำรวจภูธร จำนวน 1 แห่ง
เปลี่ยนภาษา