เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคม    พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม อยู่ติดกับแม่น้ำบางขามเป็น แนวยาวตลอด วิถีชีวิติของราษฎรส่วนใหญ่ดำเนินไปในแนวทางเดียวกัน มีการรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเสมือนครอบครัวใหญ่ มีความสัมพันธ์ในระดับปฐมภูมิมากกว่าในระดับทุติยภูมิการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง


สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด จำนวน 4 แห่ง


การสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100


ความปลอดภัยในตำบล
ตู้ยามสถานีตำรวจภูธร จำนวน 1 แห่ง0.01s. 0.50MB