นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 128 คน

เยี่ยมชม 23,566 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม มีเส้นทางคมนาคมเพียงทางเดียว คือ ทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดิน (ถนนสายบ้านหมี่ – บางงา) เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักในการเดินทางไปสู่อำเภอบ้านหมี่ และจังหวัดลพบุรี ส่วนสายรองคือถนนสายท่าโขลง – หัวไผ่ เชื่อมติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรีภายในหมู่บ้านต่างๆ มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมติดต่อกันทั่วถึง


แหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ , ลำห้วย จำนวน5 สาย
แม่น้ำ จำนวน1 สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝายจำนวน4 แห่ง
บ่อบาดาลจำนวน6 แห่ง
ประปาหมู่บ้านจำนวน9 แห่ง
คลองชลประทานจำนวน2 แห่ง


ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม มีทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ คือ แม่น้ำบางขาม


การไฟฟ้า

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขามมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน


การประปา

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขามมีประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน


การสื่อสารในตำบล
โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 3 แห่ง

การรวมกลุ่มของประชาชน

จำนวนกลุ่มทุกประเภท 4 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่มได้ดังนี้

กลุ่มอาชีพ (เกษตรกรทำนา) จำนวน 1 กลุ่ม
กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 2 กลุ่ม
กลุ่มผู้ใช้น้ำ จำนวน 1 กลุ่ม

มวลชนจัดตั้ง

จำนวนกลุ่มทุกประเภท 4 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่มได้ดังนี้

กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน
กลุ่มเยาวชนตำบลบางขาม
เปลี่ยนภาษา