นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 151 คน

เยี่ยมชม 23,642 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉลียงใต้ ของอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ห่างจากตัวอำเภอบ้านหมี่ 20 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 21.81 ตารางกิโลเมตร หรือ 14,568 ไร่


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือมีพื้นที่ติดต่อกับตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้มีพื้นที่ติดต่อกับ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออกมีพื้นที่ติดต่อกับตำบลบางพึ่ง ,ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตกมีพื้นที่ติดต่อกับตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขามส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม


จำนวนประชากร

จำนวนประชากรทั้งหมด 2,720 คน แยกเป็น

ชาย 1,284 คนคิดเป็นร้อยละ 47.21
หญิง 1,436 คนคิดเป็นร้อยละ 52.79

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 904 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 124.71 คน/ตารางกิโลเมตร


ประชากร

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านบางกระเพียง 375411786214
2 บ้านแหลมสาร250287537189
3บ้านบางสงค์12013325384
4 บ้านมอง 8210318583
5บ้านหัวฉลาด 209199408145
6 บ้านเสาธง130162292100
7บ้านบางกระออก11814125989
รวม1,284 1,4362,720904

อาชีพ

ประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขามส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพืชสำคัญที่ทำการเพาะปลูก ได้แก่ ข้าว อาชีพที่ทำรายได้รองลงมาจากการเกษตรคือ การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่ เป็ด รวมทั้งประมงน้ำจืด

เปลี่ยนภาษา