เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน132
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนประจำปี 2562127
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 249
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561142
รายงานผลการทุจริต2561123
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต 136
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2561185
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561193
รายงานผลดำเนินงานประจำปี 2561125

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB