เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563)11
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 256311
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 256217
รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 256218
รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่ 416
รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่ 317
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน150
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนประจำปี 2562139
รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่ 218
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 266
รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่ 118
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561158
รายงานผลการทุจริต2561134
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต 155
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 25611104
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 25611108
รายงานผลดำเนินงานประจำปี 2561138

ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB