เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563)152
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 25631421
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)137
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562155
รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562156
รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่ 4149
รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่ 3141
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน189
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนประจำปี 2562176
รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่ 2149
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 2128
รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่ 1140
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561197
รายงานผลการทุจริต2561168
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต 187
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 25611134
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 25611136
รายงานผลดำเนินงานประจำปี 2561170

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB