เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563)1105
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 25631583
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)193
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 25621103
รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 25621109
รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่ 41111
รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่ 3198
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน1138
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนประจำปี 25621138
รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่ 2199
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 2193
รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่ 1192
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25611152
รายงานผลการทุจริต25611128
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต 1140
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 25611185
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 25611187
รายงานผลดำเนินงานประจำปี 25611113

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB