เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563)170
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 25631522
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)151
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562170
รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562177
รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่ 4164
รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่ 3153
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน1104
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนประจำปี 2562195
รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่ 2167
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 2155
รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่ 1156
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25611115
รายงานผลการทุจริต2561186
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต 1103
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 25611146
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 25611152
รายงานผลดำเนินงานประจำปี 2561180

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB