เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563)136
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 25631349
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)122
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562140
รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562143
รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่ 4133
รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่ 3129
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน174
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนประจำปี 2562164
รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่ 2131
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 298
รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่ 1128
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561181
รายงานผลการทุจริต2561156
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต 177
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 25611122
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 25611128
รายงานผลดำเนินงานประจำปี 2561162

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB