นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 134 คน

เยี่ยมชม 23,567 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 เม.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างแนวกันดิน บริเวณถนนสายหน้าท่า หมู่ที่ 7 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี แชร์  
14 เม.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมแซมถนนดิน เริ่มต้นบริเวณนานายธวัชชัย วงษ์เนตร ถึง บริเวณฝายสามง่าม หมู่ที่ 1 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี แชร์  
28 พ.ย. 62ประชาสัมพันธ์ กำหนด วันเวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (เอนกประสงค์) เป็นรถยนต์กระบะบรรททุกเทท้าย 6 ล้อ แชร์  
28 พ.ย. 62นัดตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า(เอนกประสงค์) แชร์  
8 พ.ย. 62ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
2 ต.ค. 62ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี แชร์  
23 ก.ย. 62ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ 3 แชร์  
2 ก.ย. 62ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 แชร์  
2 ก.ย. 62ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 แชร์  
18 ก.ค. 62ประกาศผู้ชนะเสนอราคารถกระเช้าเอนกประสงค์ 6 ล้อ แชร์  
15 ก.ค. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี แชร์  
15 ก.ค. 62ประกาศผู้เสนอชนะราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี แชร์  
15 ก.ค. 62ประกาศผู้เสนอชนะราคาโครงการขุดลอกผักตบชวาและกำจัดวัชพืชหมู่ที่1-7 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี แชร์  
29 พ.ค. 62ประกาศโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า (เอนกประสงค์) 6 ล้อ แชร์  
7 ส.ค. 61โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนายพวง สังข์ใหญ่ – นานายสวัสดิ หอมกระจ่าง ขนาดผิวทางจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร พื้นถนนหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 309.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง บ้านบางกระออก หมู่ที่ 7 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ แชร์  
7 ส.ค. 61โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนายแฟ้ม บุญครอบ ขนาดผิวทางจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร พื้นถนนหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 189.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 57 ท่อน พร้อมบ่อ แชร์  
26 ก.ค. 61โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากถนนลาดยาง – ถนน คสล.สายหน้าท่า ขนาดผิวทางจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร พื้นถนนหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 102  แชร์  
26 ก.ค. 61โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านแหลมจิก จากถนนลาดยาง – บริเวณนางบุญยืน หนูหลำ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร บ้านแหลมจิก หมู่ที่ 1 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวั แชร์  
22 มิ.ย. 61โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านบางสงค์ จากบริเวณต้นโพธิ์ – ประปาหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร บ้านบางสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบ แชร์  
11 มิ.ย. 61โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคันคลองไลย์ – บ้านวัดข่อย ขนาดผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร ปริมาตรลูกรัง 750 ลบ.ม. โดยลงลูกรังในส่วนที่ชำรุดตลอดทั้งสาย บ้านหัวระกำ หมู่ที่ 5 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 39 รายการ
เปลี่ยนภาษา