นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 145 คน

เยี่ยมชม 23,595 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 ต.ค. 63คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แชร์  
23 ต.ค. 63คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการ เรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม แชร์  
21 ต.ค. 63คู่มือเเนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
21 ต.ค. 63คู่มือปฏิบัติงานธุรการ แชร์  
21 ต.ค. 63คู่มือการปฎิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถื่น แชร์  
20 ต.ค. 63คู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเเห่งชาติ แชร์  
19 ต.ค. 63คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
14 ต.ค. 63คู่มือมาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน แชร์  
14 ต.ค. 63คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น แชร์  
12 ต.ค. 63คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
9 ต.ค. 63คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการใช้พลังงานหน่วยงานราชการ แชร์  
8 ต.ค. 63คู่มือใช้งานระบบ e-GP แชร์  
6 ต.ค. 63คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
6 ต.ค. 63คู่มือมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ แชร์  
5 ต.ค. 63คู่มือสิทธิประโยชน์ด้านบำหน็บบำนาญข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
8 มิ.ย. 63แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แชร์  
ลำดับ 1-16 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 16 รายการ
เปลี่ยนภาษา