เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ1136
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร1126
ประกาศเจตจำนงค์2165
การป้องกันการทุจริต8193
นโยบายองค์กรที่ดี135
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 25623113
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ144
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม132
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต131
มาตรการป้องกันการรับสินบน129
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม146
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง134
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562166
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562238
แผปฏิบัติการป้องกันการทุจริต135
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25623115
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1)483
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1867
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 -2563)597
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 25613105

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB