เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563343
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563330
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ1194
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)2045
ประกาศคุณธรรมจริยธรรม130
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร1242
ประกาศเจตจำนงค์2211
การป้องกันการทุจริต8240
นโยบายองค์กรที่ดี169
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 25623153
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ173
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม161
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต164
มาตรการป้องกันการรับสินบน159
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม179
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง165
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562197
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562272
แผปฏิบัติการป้องกันการทุจริต173
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25623151

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB