เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ1151
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร1133
ประกาศเจตจำนงค์2174
การป้องกันการทุจริต8205
นโยบายองค์กรที่ดี142
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ151
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม138
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต139
มาตรการป้องกันการรับสินบน135
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม152
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง140
แผปฏิบัติการป้องกันการทุจริต142

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB