เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ1246
ประกาศคุณธรรมจริยธรรม186
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร1582
ประกาศเจตจำนงค์2253
การป้องกันการทุจริต8280
นโยบายองค์กรที่ดี1111
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ1106
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม196
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1116
มาตรการป้องกันการรับสินบน1100
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม1123
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1109
แผปฏิบัติการป้องกันการทุจริต1121

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB