เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ1187
ประกาศคุณธรรมจริยธรรม128
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร1200
ประกาศเจตจำนงค์2204
การป้องกันการทุจริต8235
นโยบายองค์กรที่ดี166
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ171
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม159
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต160
มาตรการป้องกันการรับสินบน155
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม176
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง159
แผปฏิบัติการป้องกันการทุจริต165

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB