เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ1130
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร1124
ประกาศเจตจำนงค์2159
การป้องกันการทุจริต8188
นโยบายองค์กรที่ดี133
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ142
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม130
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต130
มาตรการป้องกันการรับสินบน127
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม144
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง131
แผปฏิบัติการป้องกันการทุจริต133

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB