เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ1208
ประกาศคุณธรรมจริยธรรม142
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร1367
ประกาศเจตจำนงค์2220
การป้องกันการทุจริต8248
นโยบายองค์กรที่ดี178
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ182
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม170
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต175
มาตรการป้องกันการรับสินบน167
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม188
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง174
แผปฏิบัติการป้องกันการทุจริต185

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB