เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ1136
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร1126
ประกาศเจตจำนงค์2165
การป้องกันการทุจริต8193
นโยบายองค์กรที่ดี135
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ144
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม132
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต131
มาตรการป้องกันการรับสินบน129
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม146
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง134
แผปฏิบัติการป้องกันการทุจริต135

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB