เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563314
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563313
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ1173
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)2017
ประกาศคุณธรรมจริยธรรม115
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร1146
ประกาศเจตจำนงค์2191
การป้องกันการทุจริต8222
นโยบายองค์กรที่ดี155
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 25623134
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ162
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม150
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต149
มาตรการป้องกันการรับสินบน149
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม162
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง151
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562181
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562253
แผปฏิบัติการป้องกันการทุจริต152
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25623137

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB