เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

วันที่ 8 มี.ค. 61 หมวดหมู่ แผนพัฒนาท้องถิ่น โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม

เอกสารทั้งหมด 8 ชุด

ประกาศ.pdf81.07 KB
หลักการและเหตุผล.docx24.42 KB
เอกสารส่วนหน้า.docx31.01 KB
ผ.01.doc145.50 KB
ผ.02.doc71.50 KB
ผ.08 ครุภัณฑ์.doc47.50 KB
ผ07.doc70.50 KB
ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เคหะและชุมชน ผ.03.doc104.00 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

0.02s. 0.50MB