เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก

  ปลัดอบต.บางขามสำนักปลัด

 • นางสาวปิยาภรณ์ นามกูล

  หัวหน้าสำนักงานปลัด

 • นางรัตนา เจียมเงิน

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวเกวลิน บูรณะหิรัญ

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางสุรัตนา กองแก้ว

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ลูกจ้างประจำ

 • นางสาวเดือนนภา สุวรรณคาม

  เจ้าพนักงานธุรการ ลูกจ้างประจำ

 • นางสาวปานวดี ไวว่อง

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 • นางสาวกนกวิลัย ประยงค์หอม

  คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • นางณภาภัช เทพธาราทิพย์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวขนิษฐา สิงห์สูง

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางสาวสายสุนีย์ บุญอินทร์

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

กองช่าง

 • นายยอดเพ็ชร อยู่พุ่ม

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายกฤษฏิพงศ์ นาคน้ำ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ผลิตน้ำประปา

กองการศึกษาฯ

 • นางสาวสุดารัตน์ ปัญญาแหลม

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางสาวสุธาศินี มุขแก้ว

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางบังอร แย้มยงค์

  ผู้ดูแลเด็ก

0.01s. 0.50MB