นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 151 คน

เยี่ยมชม 23,622 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายมงคล แย้มครวญ

  ประธานสภาอบต.บางขาม

 • นางสาวลูกชิ้น เชื้อปุย

  รองประธานสภา

 • นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก

  เลขานุการสภาสมาชิกสภา

 • นายสมคิด กองแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายสมเจตร ประยงค์หอม

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายวิเชียร สุริยะหิรัญ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นางสาวสุกัลยา บุญครอบ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นางทวีป เกตุแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายปรีชา มั่นอ่วม

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายศิริ เจียมเงิน

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายชมภู ยนต์จอหอ

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายสุเทพ มีศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายวารี ม้วนเงิน

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายวิรัตน์ หว้านหอม

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายสุพจน์ ตั้งธรรมเจริญ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7เปลี่ยนภาษา