นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 145 คน

เยี่ยมชม 23,672 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


" ตำบลน่าอยู่ เศรษฐกิจก้าวหน้า ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี "พันธกิจ

  • พัฒนาและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ทั้งทางบกและทางน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน พร้อมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้เสริมภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ เสริมสร้างการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ส่งเสริมสวัสดิการสังคม ป้องกันกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรคติดต่อ
  • จัดระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เปลี่ยนภาษา