เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - บทบาทและหน้าที่

 • - งานบริหารทั่วไป
  - งานนโยบายและแผน
  - งานกฎหมายและคดี
  - งานเทศกิจ
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - งานกิจการสภา
  - งานการเลือกตั้ง
  - ฯลฯ

 • - งานการเงินและบัญชี
  - งานพัสดุและทรัพย์สิน
  - งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
  - งานธุรการ
  - ฯลฯ

 • - งานวิศวกรรม
  - งานสาธารณูปโภค
  - งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
  - งานธุรการ
  - ฯลฯ

 • - งานศูนย์เยาวชน
  - งานสาธารณูปโภค
  - งานพัฒนาการศึกษา
  - ฯลฯ

0.02s. 0.50MB