เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการเยี่ยมผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ และแนะนำวิธีการดูแลตนเองในสถานการณ์โควิด-191328 ธ.ค. 63
โครงการบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (โดยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔3226 พ.ย. 63
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี เพื่อบ้านเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔3726 พ.ย. 63
โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 4428 ต.ค. 63
โครงการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมแซมประปา ซ่อมแซมถนนสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓4422 ก.ย. 63
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ 4011 ก.ย. 63
โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก พ.ศ.25633527 ส.ค. 63
โครงการเป่าล้างบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคตำบลบางขาม พ.ศ.25634221 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนที่5820 ส.ค. 63
โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓2912 ส.ค. 63
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓2128 ก.ค. 63
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 253 มิ.ย. 63
ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนทั่วไปในตำบลบางขามเข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)671 มิ.ย. 63
ขอประชาสัมพันธ์เข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT)771 มิ.ย. 63
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม ได้ดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กที่มีความต้องการในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)10414 พ.ค. 63
โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พ.ศ.25632827 เม.ย. 63
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓14221 เม.ย. 63
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓10316 มี.ค. 63
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า รณรงค์ฉีดวัคซีนควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สุนัขและแมว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 2007 ก.พ. 63
โครงการใส่ผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต พ.ศ.25632922 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB