เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมแซมประปา ซ่อมแซมถนนสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓922 ก.ย. 63
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ 511 ก.ย. 63
โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก พ.ศ.2563627 ส.ค. 63
โครงการเป่าล้างบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคตำบลบางขาม พ.ศ.2563621 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนที่2720 ส.ค. 63
โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓512 ส.ค. 63
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓428 ก.ค. 63
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 33 มิ.ย. 63
ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนทั่วไปในตำบลบางขามเข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)431 มิ.ย. 63
ขอประชาสัมพันธ์เข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT)481 มิ.ย. 63
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม ได้ดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กที่มีความต้องการในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)8014 พ.ค. 63
โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พ.ศ.2563427 เม.ย. 63
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓11021 เม.ย. 63
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓7416 มี.ค. 63
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า รณรงค์ฉีดวัคซีนควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สุนัขและแมว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 837 ก.พ. 63
โครงการใส่ผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต พ.ศ.2563422 ม.ค. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓7320 ม.ค. 63
โครงการประเพณีชักพระศรีอาริยเมตไตรย์ ประจำปี ๒๕๖๒14721 ต.ค. 62
บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมประปาหมู่บ้านตำบลบางขาม13830 ก.ย. 62
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ทุพพลภาพตำบลบางขาม ปี พ.ศ.๒๕๖๒19819 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB