เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการเยี่ยมผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ และแนะนำวิธีการดูแลตนเองในสถานการณ์โควิด-191528 ธ.ค. 63
โครงการบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (โดยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔3326 พ.ย. 63
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี เพื่อบ้านเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔4026 พ.ย. 63
โครงการออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔3426 พ.ย. 63
โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 4728 ต.ค. 63
โครงการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมแซมประปา ซ่อมแซมถนนสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓4822 ก.ย. 63
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ 4211 ก.ย. 63
โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก พ.ศ.25633627 ส.ค. 63
โครงการเป่าล้างบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคตำบลบางขาม พ.ศ.25634521 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนที่6120 ส.ค. 63
โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓2912 ส.ค. 63
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓2128 ก.ค. 63
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 263 มิ.ย. 63
ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนทั่วไปในตำบลบางขามเข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)681 มิ.ย. 63
ขอประชาสัมพันธ์เข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT)781 มิ.ย. 63
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภดส.3 ) ประจำปี 25631828 พ.ค. 63
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม ได้ดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กที่มีความต้องการในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)10614 พ.ค. 63
โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พ.ศ.25632827 เม.ย. 63
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓14221 เม.ย. 63
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓10616 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB