นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 121 คน

เยี่ยมชม 23,628 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 เม.ย. 64ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกเมษายน 2564 แชร์  
11 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม ปีการศึกษา 2564 แชร์  
5 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) แชร์  
5 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ประจำปี 2564 แชร์  
1 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์การให้บริการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ประจำปี พ.ศ.2564 แชร์  
3 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
1 มิ.ย. 63ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนทั่วไปในตำบลบางขามเข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) แชร์  
1 มิ.ย. 63ขอประชาสัมพันธ์เข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT) แชร์  
14 พ.ค. 63ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม ได้ดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กที่มีความต้องการในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แชร์  
22 มี.ค. 62ขอประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2561 แชร์  
19 พ.ย. 61กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมของข้าราชการแนวทางการมีวินัย 2562 แชร์  
16 พ.ย. 61ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แชร์  
16 พ.ย. 61ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) แชร์  
5 ต.ค. 61ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 แชร์  
24 เม.ย. 61ข้อมูลการท่องเที่ยวตำบลบางขาม แชร์  
2 เม.ย. 61หมวกนิรภัย ความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยานยนต์  แชร์  
2 มี.ค. 61ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น แชร์  
ลำดับ 1-17 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 17 รายการ
เปลี่ยนภาษา