นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 135 คน

เยี่ยมชม 23,609 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 มี.ค. 64โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า รณรงค์ฉีดวัคซีนควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สุนัขและแมว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  แชร์  
5 มี.ค. 64ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนในตำบลบางามเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) แชร์  
5 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) แชร์  
28 ธ.ค. 63โครงการเยี่ยมผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ และแนะนำวิธีการดูแลตนเองในสถานการณ์โควิด-19 แชร์  
26 พ.ย. 63โครงการบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (โดยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แชร์  
26 พ.ย. 63โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี เพื่อบ้านเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แชร์  
28 ต.ค. 63โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  แชร์  
22 ก.ย. 63โครงการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมแซมประปา ซ่อมแซมถนนสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
11 ก.ย. 63โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓  แชร์  
27 ส.ค. 63โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก พ.ศ.2563 แชร์  
21 ส.ค. 63โครงการเป่าล้างบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคตำบลบางขาม พ.ศ.2563 แชร์  
20 ส.ค. 63ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนที่ แชร์  
12 ส.ค. 63โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ แชร์  
28 ก.ค. 63โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แชร์  
3 มิ.ย. 63โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  แชร์  
27 เม.ย. 63โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พ.ศ.2563 แชร์  
21 เม.ย. 63โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
16 มี.ค. 63โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
7 ก.พ. 63โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า รณรงค์ฉีดวัคซีนควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สุนัขและแมว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  แชร์  
22 ม.ค. 63โครงการใส่ผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต พ.ศ.2563 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 58 รายการ
เปลี่ยนภาษา