เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.48-004 สายฝายชอนสารเดช หมู่ที่ 3 - ซอย 3 หมู่ที่ 3 บ้านชอนใหญ่ ตำบลชอนสารเดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม 2564ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
โครงการเยี่ยมผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ และแนะนำวิธีการดูแลตนเองในสถานการณ์โควิด-19อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.48-004 สายฝายชอนสารเดช หมู่ที่ 3 - ซอย 3 หมู่ที่ 3 บ้านชอนใหญ่ ตำบลชอนสารเดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.48-001 สายชอนสารเดช-บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 5 บ้านหนองปล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.48-005 สายบ้านชอนสารเดช-บ้านพุลำใย หมู่ที่ 1 บ้านสระพม่า ตำบลชอนสารเดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ.อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
โครงการจัดซื้อชุดวัสดุอุปกรณ์สำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLTVอบต.บางกะพี้ดงพลับ บ้านหมี่ ลพบุรี
ซ่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางกะพี้(ดงพลับ) หมู่ 1 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรีอบต.บางกะพี้ดงพลับ บ้านหมี่ ลพบุรี
ขอเชิญประชุมสภา อบต.หินปัก สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2563อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ขอเชิญประชุมสภา อบต.หินปัก สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2563อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบคลองหนองไม้เสียบหลังวัดวังใต้ ม.7 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรีอบต.บางกะพี้ดงพลับ บ้านหมี่ ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกหมูจากถนน ค.ส.ล.เดิมถึงนานางกัลยา เชียรหวี หมู่ 1 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรีอบต.บางกะพี้ดงพลับ บ้านหมี่ ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำจากถนนลาดยางถึงนานายอ้าย ขจรจันทร์ หมู่ 2 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรีอบต.บางกะพี้ดงพลับ บ้านหมี่ ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกหมูจากถนน ค.ส.ล.เดิมถึงนานางกัลยา เชียรหวี หมู่ 1 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรีอบต.บางกะพี้ดงพลับ บ้านหมี่ ลพบุรี
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบคลองหนองไม้เสียบหลังวัดวังใต้ ม.7 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรีอบต.บางกะพี้ดงพลับ บ้านหมี่ ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำจากถนนลาดยางถึงนานายอ้าย ขจรจันทร์ หมู่ 2 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรีอบต.บางกะพี้ดงพลับ บ้านหมี่ ลพบุรี
การเผยแพร่และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
ลำดับที่ 1-20 | 1/15 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.16s. 0.50MB