เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะเวลา 3 ปีพ.ศ. 2561-2563อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปี2563อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี2563อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี2562อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้การบริการประชาชน ประจำปี 2562อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563)อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2563อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2563)อบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 อบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
รายงานงบการเงินประจำปี 2562อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ กองการศึกษาอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ กองช่างอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ กองคลังอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ข้อตกลงหัวหน้าส่วนและพนักงานส่วนตำบลอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ สำนักปลัดอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหารอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี

ลำดับที่ 1-20 | 1/14 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.14s. 0.50MB