นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 140 คน

เยี่ยมชม 23,641 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
19 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง031.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
19 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจงO31.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริต
19 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจงประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.สนามแจงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564
19 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง034.การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
16 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินปักรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่2 ปีงบประมาณ 2564
16 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินปักรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
16 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินปักรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
16 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางขามข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดชกิจกรรมโครงการการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2564
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดชการดำเนินการ กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดชรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดชแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดชมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2564
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดชมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดชแสดงผลการดำเนินตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปี 2564(รอบ 6 เดือน)
7 เม.ย. 64เทศบาลตำบลโคกสลุดการส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 14/2564
7 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางขามการรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปี 2564
5 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางขามสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564
2 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง015. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีพ.ศ. 2564
2 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดชแบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/15 | แสดง 20 จาก 300 รายการ
เปลี่ยนภาษา