นายสิทธิพงษ์ แจ่มมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
036-776-679

ออนไลน์ 121 คน

เยี่ยมชม 23,599 คน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 ธ.ค. 63การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
19 มิ.ย. 62มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ แชร์  
19 มิ.ย. 62มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ แชร์  
19 มิ.ย. 62มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม แชร์  
19 มิ.ย. 62มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  แชร์  
19 มิ.ย. 62มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แชร์  
19 มิ.ย. 62มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  แชร์  
19 มิ.ย. 62มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
19 มิ.ย. 62มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ แชร์  
19 มิ.ย. 62มาตรการป้องกันการรับสินบน แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา