เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี52 ต.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าท่า จากบริเวณศาลาตาเลี้ยง ถึง สนามกีฬากลางบ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (ช่วงที่ 1 - 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding)1024 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ 3723 ก.ย. 62
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3112 ก.ย. 62
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 692 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคารถกระเช้าเอนกประสงค์ 6 ล้อ3418 ก.ค. 62
ประกาศผู้เสนอชนะราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี315 ก.ค. 62
ประกาศผู้เสนอชนะราคาโครงการขุดลอกผักตบชวาและกำจัดวัชพืชหมู่ที่1-7 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี315 ก.ค. 62
ประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (เอนกประสงค์) เป็นรถยนต์กระบะบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ 1444 ก.ค. 62
ประกาศโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า (เอนกประสงค์) 6 ล้อ11629 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนายพวง สังข์ใหญ่ – นานายสวัสดิ หอมกระจ่าง ขนาดผิวทางจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร พื้นถนนหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 309.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง บ้านบางกระออก หมู่ที่ 7 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่1537 ส.ค. 61
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนายแฟ้ม บุญครอบ ขนาดผิวทางจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร พื้นถนนหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 189.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 57 ท่อน พร้อมบ่อ1277 ส.ค. 61
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากถนนลาดยาง – ถนน คสล.สายหน้าท่า ขนาดผิวทางจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร พื้นถนนหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 102 14026 ก.ค. 61
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านแหลมจิก จากถนนลาดยาง – บริเวณนางบุญยืน หนูหลำ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร บ้านแหลมจิก หมู่ที่ 1 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวั15226 ก.ค. 61
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านบางสงค์ จากบริเวณต้นโพธิ์ – ประปาหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร บ้านบางสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบ17422 มิ.ย. 61
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคันคลองไลย์ – บ้านวัดข่อย ขนาดผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร ปริมาตรลูกรัง 750 ลบ.ม. โดยลงลูกรังในส่วนที่ชำรุดตลอดทั้งสาย บ้านหัวระกำ หมู่ที่ 5 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี12011 มิ.ย. 61
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนายสิงห์ บุญเนตร ขนาดผิวทางจราจรกว้าง 1.70 เมตร ยาว 70.00 เมตร พื้นถนนหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 119.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง บ้านบางกระเพียง หมู่ที่ 1 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี12311 มิ.ย. 61
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคันคลองขุดฝั่งเหนือ – ถนนลาดยาง (สะพานคู่) ขนาดผิวทางกว้าง 3 เมตร ยาว 2,500 เมตร ปริมาตรลูกรัง 750 ลบ.ม. โดยลงลูกรังในส่วนที่ชำรุดตลอดทั้งสาย บ้านเสาธง หมู่ที่ 6 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี11621 พ.ค. 61
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. สายซอยบ้านนางประดับ บุญครอบ– บริเวณโรงน้ำแข็ง ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรจำนวน 190 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 10 บ่อ ยาว 200.00 เมตร บ้านแหลมตะเคียน หมู่ที่ 2 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี12821 พ.ค. 61
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคันคลองบางกระออกฝั่งเหนือ – บริเวณประตูน้ำ ขนาดผิวทางกว้าง 3 เมตร ยาว 2,500 เมตร ปริมาตรลูกรัง 750 ลบ.ม. โดยลงลูกรังในส่วนที่ชำรุดตลอดทั้งสาย บ้านบางกระออก หมู่ที่ 7 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1147 พ.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB