เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 342 ก.ย. 62
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 652 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคารถกระเช้าเอนกประสงค์ 6 ล้อ3118 ก.ค. 62
ประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (เอนกประสงค์) เป็นรถยนต์กระบะบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ 914 ก.ค. 62
ประกาศโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า (เอนกประสงค์) 6 ล้อ9229 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนายพวง สังข์ใหญ่ – นานายสวัสดิ หอมกระจ่าง ขนาดผิวทางจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร พื้นถนนหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 309.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง บ้านบางกระออก หมู่ที่ 7 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่1497 ส.ค. 61
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนายแฟ้ม บุญครอบ ขนาดผิวทางจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร พื้นถนนหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 189.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 57 ท่อน พร้อมบ่อ1237 ส.ค. 61
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากถนนลาดยาง – ถนน คสล.สายหน้าท่า ขนาดผิวทางจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร พื้นถนนหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 102 13526 ก.ค. 61
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านแหลมจิก จากถนนลาดยาง – บริเวณนางบุญยืน หนูหลำ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร บ้านแหลมจิก หมู่ที่ 1 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวั14626 ก.ค. 61
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านบางสงค์ จากบริเวณต้นโพธิ์ – ประปาหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร บ้านบางสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบ17022 มิ.ย. 61
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคันคลองไลย์ – บ้านวัดข่อย ขนาดผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร ปริมาตรลูกรัง 750 ลบ.ม. โดยลงลูกรังในส่วนที่ชำรุดตลอดทั้งสาย บ้านหัวระกำ หมู่ที่ 5 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี11511 มิ.ย. 61
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนายสิงห์ บุญเนตร ขนาดผิวทางจราจรกว้าง 1.70 เมตร ยาว 70.00 เมตร พื้นถนนหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 119.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง บ้านบางกระเพียง หมู่ที่ 1 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี11911 มิ.ย. 61
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคันคลองขุดฝั่งเหนือ – ถนนลาดยาง (สะพานคู่) ขนาดผิวทางกว้าง 3 เมตร ยาว 2,500 เมตร ปริมาตรลูกรัง 750 ลบ.ม. โดยลงลูกรังในส่วนที่ชำรุดตลอดทั้งสาย บ้านเสาธง หมู่ที่ 6 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี11221 พ.ค. 61
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. สายซอยบ้านนางประดับ บุญครอบ– บริเวณโรงน้ำแข็ง ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรจำนวน 190 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 10 บ่อ ยาว 200.00 เมตร บ้านแหลมตะเคียน หมู่ที่ 2 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี12221 พ.ค. 61
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคันคลองบางกระออกฝั่งเหนือ – บริเวณประตูน้ำ ขนาดผิวทางกว้าง 3 เมตร ยาว 2,500 เมตร ปริมาตรลูกรัง 750 ลบ.ม. โดยลงลูกรังในส่วนที่ชำรุดตลอดทั้งสาย บ้านบางกระออก หมู่ที่ 7 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1087 พ.ค. 61
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. สายเรียบถนนลาดยางบริเวณ ต้นโพธิ์ – คอสะพาน ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 130 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 10 บ่อ ยาว 140.00 เมตร บ้านบางสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี1187 พ.ค. 61
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหลังบ้านมอง – ถนนลาดยางบางกระออก – หัวไผ่ ขนาดผิวทางกว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร ปริมาตรลูกรัง 240 ลบ.ม. โดยลงลูกรังในส่วนที่ชำรุดตลอดทั้งสาย บ้านมอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1317 พ.ค. 61
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคันคลองชกราวฝั่งเหนือ – หนองยาว ขนาดผิวทางกว้าง 3 เมตร ยาว 2,500 เมตร ปริมาตรลูกรัง 750 ลบ.ม.โดยลงลูกรังในส่วนที่ชำรุดตลอดทั้งสาย บ้านบางกระเพียง หมู่ที่ 1 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี10927 เม.ย. 61
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. สายซอยบ้านนางพัฒนาและซอยบ้านนายกิตติพล ตะพานแก้ว ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 135 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 10 บ่อ ยาว 145.00 เมตร บ้านหัวระกำ หมู่ที่ 5 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี11527 เม.ย. 61
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหลังบ้านแหลมสาร – สายหลังบ้านแหลมตะเคียน ขนาดผิวทางกว้าง 3 เมตร ยาว 2,000 เมตร ปริมาตรลูกรัง 600 ลบ.ม. โดยลงลูกรังในส่วนที่ชำรุดตลอดทั้งสาย บ้านแหลมตะเคียน หมู่ที่ 2 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี12520 เม.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB