เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ126
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร1100
ประกาศเจตจำนงค์2125
การป้องกันการทุจริต8158
นโยบายองค์กรที่ดี113
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562394
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ112
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม114
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต113
มาตรการป้องกันการรับสินบน113
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม114
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง112
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562117
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562212
แผปฏิบัติการป้องกันการทุจริต113
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562394
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1)465
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1845
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 -2563)578
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561386

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.40s. 0.75MB