เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ126
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร1100
ประกาศเจตจำนงค์2125
การป้องกันการทุจริต8158
นโยบายองค์กรที่ดี113
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ112
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม114
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต113
มาตรการป้องกันการรับสินบน113
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม114
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง112
แผปฏิบัติการป้องกันการทุจริต113

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
2.55s. 0.50MB