เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ180
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร1107
ประกาศเจตจำนงค์2131
การป้องกันการทุจริต8167
นโยบายองค์กรที่ดี118
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ116
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม119
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต117
มาตรการป้องกันการรับสินบน116
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม117
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง118
แผปฏิบัติการป้องกันการทุจริต117

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.25MB