เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ179
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร1106
ประกาศเจตจำนงค์2131
การป้องกันการทุจริต8167
นโยบายองค์กรที่ดี118
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562399
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ116
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม119
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต117
มาตรการป้องกันการรับสินบน115
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม117
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง118
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562120
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562214
แผปฏิบัติการป้องกันการทุจริต117
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25623100
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1)471
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1850
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 -2563)580
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561392

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB