เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่3/2562อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1)อบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1)อบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบนอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจอบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี รอบที่ 1อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 (ระหว่าง เมษายน พ.ศ. 2561 – กันยายน พ.ศ. 2561)อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2561 รอบเดือนตุลาคม (เมษายน 2561 - กันยายน 2561)อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจงอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 รอบ 1 เดือน (ตุลาคม 60 - เมษายน2561)อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี

ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.36s. 0.75MB